Jump to Navigation

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีMain menu 2

Dr. Radut Consulting